۱۳۹۵ بهمن ۱۴, پنجشنبه

آگاهی از دیدگاه یک فیزیکدان

مدل

Michio-Kaku-fansalar-img
Michio Kaku
فیزیکدانان ابتدا داده ها را جمع آوری می کنند و سپس مدلی پیشنهاد می کنند. مدل نسخه ساده شده از چیزی که در دست بررسی دارد است. در فیزیک مدل با ردیفی از پارامترها مثل دما و زمان و ... توصیف میشود. سپس فیزیکدان با شبیه سازی حرکات
مدل، دست به پیش بینی تحول آینده آن می زند.
موفقیت یا ناکامی یک مدل بستگی دارد که تا چه اندازه پارامترهای پایه پدیده اصلی را بازآفرینی می کنند.
مدلها مفیدند تا زمانیکه با مدلهایی بازهم دقیقتر که با پارامترهایی بهتر توصیف میشوند جایگزین شوند.

تعریف آگاهی

این تعریف میچیو کاکو از آگاهی است که مدتی درباره مغز و آگاهی و هوش تحقیق کرده است.

آگاهی عبارت است از فرایند آفریدن مدلی از جهان با استفاده از حلقه های بازخوردی چندگانه بر حسب پارامترهای گوناگون ( مثلا بر حسب دما و زمان و ارتباز با دیگران...)، برای رسیدن به هدفی (مثلا یافتن غذا، سرپناه و یار).
نظریه فوق «نظریه فضا زمان آگاهی» نام دارد. چون بر این ایده تاکید دارد که جانوران مدلی از جهان می آفرینند که عمدتا در ارتباط با فضا و خودشان است، حال آنکه آدمیان فراتر رفته مدلی از جهان در رابطه با فضا و زمان، هم به جلو و هم به عقب، می آفرینند.

ترازهای آگاهی

بر اساس حلفه های بازخوردی تعیین شده. حلقه های بازخوردی داده های متنوع و متفاوتی هستند که سیستم عصبی و مغز دریافت و پردازش می کند.
  1. تراز صفر:  مثل گیاهان. برای مثال عملکردی شبیه ترموستات دارد.
  2. تراز یک: خزندگان. مغزش دارای صد و خورده ای حلقه بازخوردی است. اگاهی تراز یک انسان در بخش مغز خزنده ای انسان پردازش میشود.
  3. تراز دو: علاوه بر توانایی های خزنده ای. مغز توانایی برقراری روابط اجتماعی با هم نوعان دارد. عاطفه و خاطره و اطلاعات حسی دخیل در روابطاجتماعی است. حشراتی چون مورچه سازماندهی اجتماعی دارند ولی عاطفه ندارند پس تراز دو آگاهی ندارند.
  4. تراز سه: فقط در انسان توسعه یافته: قابلیت پیشبینی و تخیل درباره آینده و توجه داشتن به زمان گذشته و حال و به ویژه آینده.

راز خود هوشیاری:

بر اساس نظریه فضا زمان آگاهی:
خودهشیاری عبارت است از آفریدن مدلی از جهان و شبیه سازی آینده ای که در آن پدیدار میشوید.
بنابراین جانوران تا اندازه ای خود هوشیار هستند. ولی آدم به دلیل توانایی شبیه سازی آینده در فکرش بسیار خودهشیارتر است.

جالب است بدانید:

اسکنهای مغز انسان نشان داده اند: مغز در حالت استراحت،هنگامیکه سرخوشانه مشغول خیال پردازی درباره دوستان و خودمان هستیم، می باید از حالت عادی فعالتر باشد، حتی هنگامیکه دیگر بخشهای مناطق حسی مغز خفته اند.

برای اطلاعات بیشتر و مطالب جالبتر به منبع مراجعه کنید.

منبع:
کتاب: آینده ذهن
نوشته میچیو کاکو
مترجم رامین رامبد
انتشارات مازیار
صفحات:دفتر فصل دوم ص 54-77

هیچ نظری موجود نیست: