۱۳۹۵ دی ۳۰, پنجشنبه

نمایش کد برنامه نویسی در سایت یا وبلاگ


برای اینکه در وبلاگ خود کدهای زبانهای برنامه نویسی را نمایش دهید آموزش لینکهای زیر را مشاهده فرمایید:

برای استفاده باید از تگهای CODE و PRE به صورت زیر استفاده کنید:
<pre>
<code class="language-css line-numbers">

body {
  font: 100% Helvetica, sans-serif;
  color: #333;
}

.box {
  -webkit-border-radius: 10px;
  -moz-border-radius: 10px;
  -ms-border-radius: 10px;
  border-radius: 10px;
}
</code>
</pre>

برای هر زبان از کلاس language-lang استفاده کنید:


CSS ----> <code class="language-css">
PHP ----> <code class="language-php">
HTML ----> <code class="language-html">
برای نمایش شماره خط دستور از
کلاس زیر استفاده کنید
line-numbers