ادوارد اینشتن
پل ارنفست
ادوارد اینشتن،کوچکترین پسر اینشتن، دچار بیماری روانی اسکیزوفرنی بود.


 


علاوه بر آن دوست و یاور انیشتن که در نظریه نسبیت به انیشتن کمک کرده بود، پل ارنفست، نیز فرزندش مشکل داشت؛ فرزندش سندروم داون (منگولیسم) داشت و ارنفست فرزندش را کشت و سپس خودکشی کرد.
منبع:
ص15 و 16
کتاب آینده ذهن
نوشته میچیو کاکو
ترجمه رامین رامبد
انتشارات مازیار چ2 1394